ข่าวประชาสัมพันธ์
12
พ.ค.
[เอกสาร Word] แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการประสานงานในชุมชนสำหรับการลงพื้นที่บริการวิชาการ " KM 63
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 12-05-2020 15:49:06
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอรบกวนและขอความอนุเคราะห์ จากท่านอาจารย์/เจ้าหน้าที่ๆลงพื้นที่บริการวิชาการและลงพัฒนาชุมชนทุกท่านค่ะ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการประสานงานในชุมชนสำหรับการลงพื้นที่บริการวิชาการ " โดย ขอให้ท่านอาจารย์/เจ้าหน้าที่ทุกท่าน กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแบบสอบถามออนไลน์ “ แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการประสานงานในชุมชนสำหรับการลงพื้นที่บริการวิชาการ " ตาม LINK ที่แนบมาด้วยนี้ https://forms.gle/CcMbDwRJYdcaTKNY8 หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid- 19 นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงงดการประชุมหรือการรวมตัวกัน ดังนั้นในการดำเนินงานกิจกรรมถอดองค์ความรู้ ขอความร่วมมือคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้และผู้มีประสบการณ์ ผู้รู้ ร่วมถอดบทเรียนจากประสบการณ์ทำงานจริง ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการความรู้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และบรรลุวัตถุประสงค์ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์/พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลที่ประโยชน์นี้ไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของการทำงานในทุกๆด้านของการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th