ข่าวประชาสัมพันธ์
19
พ.ค.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมาย โครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 19-05-2020 12:16:54
งานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th