ข่าวประชาสัมพันธ์
19
พ.ค.
ขอเชิญชวนนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา beşiktaş escortและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 19-05-2020 13:16:41
ขอเชิญชวนอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 : ราชภัฏ ราชภักดิ์” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นเจ้าภาพจัดงานราชภัฏวิจัยในครั้งนี้ ขอเชิญชวนท่านส่งบทความทางวิชาการโดยมีการแบ่งผลงานออกเป็น 4 ด้านได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีกำหนดการดังนี้ 1. ปิดรับบทความวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 2. นำเสนอบทความ 17-18 สิงหาคม 2563 โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://runirac2020.chandra.ac.th/ https://www.facebook.com/runirac2020/

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th