ข่าวประชาสัมพันธ์
19
พ.ค.
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ortaköy escort ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 19-05-2020 15:41:24
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ระหว่าง วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั้งนี้ สำหรับเครือข่ายราชภัฏวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สามารถส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอได้ไม่เสียค่าลงทะเบียน ในรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จำนวน 5 เรื่อง และรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จำนวน 3 เรื่อง ซึ่งสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดบทความต้นฉบับ (Template) ได้ที่เว็บไซต์ http://runirac2020.chandra.ac.th โดยลงทะเบียนพร้อมกับส่งไฟล์ข้อมูลบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทาง https://forms.gle/rQ3fWH6Vc38dMT157 ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น (ขอสงวนสิทธ์ให้กับผู้ที่ส่งบทความวิจัยเข้ามาก่อน โดยเรียงตามลำดับวันที่และเวลาในระบบ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th