โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
16
มิ.ย.
โครงการหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 16-06-2020 11:59:11
การสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการ ภายใต้โครงการหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) เมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th