โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
16
มิ.ย.
โครงการหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) การสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 16-06-2020 12:11:06
โครงการหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) การสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการ เมื่อวันที่ 10,11,14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th