โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
16
มิ.ย.
โครงการหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน กิจกรรม การการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากวัสดุธรรมชาติ ณ ชุมชนบ้านคลองทราย ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 16-06-2020 13:04:50
โครงการหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์/2พื้นที่เป้าหมาย (จ.อ่างทอง/จ.พระนครศรีอยุธยา) หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) กิจกรรม การการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากวัสดุธรรมชาติ เมื่อวันที่ 23-25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากวัสดุธรรมชาติ ณ ชุมชนบ้านคลองทราย ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th