ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
ประชุมนักวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:18:33
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมนักวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2556 และงบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมี ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน มีนักวิจัยเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน การประชุมครั้งนี้เพื่อให้นักวิจัยรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาการดำเนินงานวิจัย มีบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัย วิธีการดำเนินงาน และเสนอแนะ ปัญหาต่างๆในการทำวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th