โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
16
มิ.ย.
โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น กิจกรรม การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ (English for fun) 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 16-06-2020 13:24:10
ภายใต้โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) กิจกรรม การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ (English for fun) 2 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดโครงการการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ (English for fun) 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th