โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
16
มิ.ย.
โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น กิจกรรม นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ” 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 16-06-2020 13:30:54
ภายใต้โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) กิจกรรม นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ” 2 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดโครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ” 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา best fake rolex submariner watches

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th