โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
16
มิ.ย.
โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตยามชรา 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 16-06-2020 13:44:48
ภายใต้โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตยามชรา 1 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดโครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตยามชรา 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง perfect copy longines watches for sale

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th