โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
16
มิ.ย.
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติ ณ ชุมชนคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 16-06-2020 14:38:24
ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์/2พื้นที่เป้าหมาย (จ.อ่างทอง/จ.พระนครศรีอยุธยา) หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) cartier tank fake uk for sale

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติ pasha de cartier replica online sale

เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติ ณ ชุมชนคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th