โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
16
มิ.ย.
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน กิจกรรม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากหวาย ณ ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 16-06-2020 14:56:50
ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์/2พื้นที่เป้าหมาย (จ.อ่างทอง/จ.พระนครศรีอยุธยา) หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) กิจกรรม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากหวาย เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัด โครงการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากหวายเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th