ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2557
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:18:56
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2557 โดย นายชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน มีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมประชุม 3 ท่าน คือ นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ นายศุธนะ ธีวีระปัญญา และนายดิเรก ฉิมชนะ มีผลการประชุมที่สำคัญคือ รับทราบสภาวการณ์ดำเนินการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ และเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำ ปี 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th