โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
16
มิ.ย.
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน กิจกรรม การอบรมแนวทางการจัดตั้งกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดสู่ความยั่งยืน ณ (กลุ่มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 16-06-2020 16:05:30
ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์/2พื้นที่เป้าหมาย (จ.อ่างทอง/จ.พระนครศรีอยุธยา) หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) swiss omega constellation knockoff online

กิจกรรม การอบรมแนวทางการจัดตั้งกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดสู่ความยั่งยืน breitling premier copy uk for sale

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัด กิจกรรม การอบรมแนวทางการจัดตั้งกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดสู่ความยั่งยืน ณ (กลุ่มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th