โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
16
มิ.ย.
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน กิจกรรม การอบรมแนวทางการจัดตั้งกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่มจักสานวิสาหกิจชุมชนหันสัง
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 16-06-2020 17:54:38
ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์/2พื้นที่เป้าหมาย (จ.อ่างทอง/จ.พระนครศรีอยุธยา) หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) กิจกรรม การอบรมแนวทางการจัดตั้งกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่มจักสานวิสาหกิจชุมชนหันสัง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดาเนินการจัด กิจกรรม การอบรมแนวทางการจัดตั้งกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่มจักสานวิสาหกิจชุมชนหันสัง ณ (กลุ่มจักสานวิสาหกิจชุมชนหันสัง) อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th