โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
16
มิ.ย.
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงจิ้งหรีดและการบริหารจัดการฟาร์มจิ้งหรีด ณ (กลุ่มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 16-06-2020 17:58:41
ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์/2พื้นที่เป้าหมาย (จ.อ่างทอง/จ.พระนครศรีอยุธยา) หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) cheap replica watches under $50

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงจิ้งหรีดและการบริหารจัดการฟาร์มจิ้งหรีด เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงจิ้งหรีดและการบริหารจัดการฟาร์มจิ้งหรีด ณ (กลุ่มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา luxury watches real or fake

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th