โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
16
มิ.ย.
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน กิจกรรม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากวัสดุธรรมชาติ ณ (กลุ่มจักสานวิสาหกิจ) ชุมชนหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 16-06-2020 18:10:22
ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์/2พื้นที่เป้าหมาย (จ.อ่างทอง/จ.พระนครศรีอยุธยา) หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) best quality iwc portugieser replica uk

กิจกรรม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากวัสดุธรรมชาติ เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัด กิจกรรม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากวัสดุธรรมชาติ ณ (กลุ่มจักสานวิสาหกิจ) ชุมชนหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา uk rolex datejust replica for sale

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th