ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
ประชุมนักวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2556 และงบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:24:01
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมนักวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2556 และงบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมี ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน หัวหน้าการเงินและบัญชี ให้คำปรึกษาทางการเงิน มีนักวิจัยเข้าร่วมประชุม จำนวน 21 คน การประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาการดำเนินงานวิจัย และแนวทางการแก้ไขสำหรับนักวิจัยที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกเงินอุดหนุนวิจัยคงเหลือ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th