ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่2/2557
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:35:15
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30-11.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่2/2557 เรื่องการจัดทำแผนบริหารงาน และแผนอื่นๆ เรื่องสืบเนื่องงานบริการวิชาการ,งานวิจัย ณ ห้องประชุม อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานดำเนินการประชุม พร้อมด้วย ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์, ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง, ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ,นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th