ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน หลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิต
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:45:56
วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน หลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิต วิทยากรโดย นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร และ นางสาวฤดี เสริมชยุต มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่เข้ารับการอบรมได้ค้นพบความถนัดและมองเห็นคุณค่าของตนเองและมีแนวทางที่จะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th