ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร "การเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์"
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:46:30
วันที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร"การเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์" ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ เป็นวิทยากรช่วงแรก และ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ เป็นวิทยากรช่วงที่สอง มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบการเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร จึงไม่ถือว่าเป็นการคัดลอก ลอกเลียน และละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษา ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th