ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 (HERP Congress ll)
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:51:40
วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงค์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำนักวิจัย ประกอบด้วย อาจารย์วิปัศกรณ์ คล้ายเหตุ, ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง, ผศ.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล, อาจารย์สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา, ดร.วีรภัทร ภัทรกุล, อาจารย์ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย นางสาวสุนีย์ ชวนประสงค์, นางสาวอัจฉรา วงษ์หา, นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี เข้าร่วมการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 (HERP Congress ll) โดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัย 70 แห่ง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเผยแพร่งานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกัน ระหว่างนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง และอาจารย์วิปัศกรณ์ คล้ายเกตุ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ในหัวข้อเรื่อง 1. ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่แยกจากดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. การศึกษาการจัดการสุขภาพภาวะอุทกภัย ในชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามลำดับ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ โดย 1.ผศ.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากรรมวิธีผลิตชีวภัณฑ์จุรินทรีย์อย่างประหยัดโดยใช้รูปแบบการหมักแบบถุงชาสำหรับใช้ในการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ 2.ดร.วีรภัทร ภัทรกุล ผลงานวิจัยเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 3.อาจารย์ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์: หมู่บ้านโปรตุเกส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4.อาจารย์สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาโครงสร้างระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอขอบคุณ นักวิจัย เจ้าหน้าที่บุคลากรและทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนในการนำเสนอครั้งนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th