ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
การถ่ายทอดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และเทคนิคการวิจัยภายใต้ Research Zone ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Conference)
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:52:08
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ณ ห้อง Conference อาคาร100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กิจกรรม “การถ่ายทอดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และเทคนิคการวิจัยภายใต้ Research Zone ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Conference)” มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยพัฒนาช่องทางการถ่ายทอดกระบวนการ เทคนิคการวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยดำเนินการในในลักษณะการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Conference) สำหรับหน่วยงานซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับความรู้ทางการวิจัยที่จำเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์แปลผลข้อมูลงานวิจัย” โดยมีกรอบเนื้อหาการบรรยายคือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ, การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ทางสถิติ, การทดสอบนัยสำคัญทางสถิติและช่วงความเชื่อมั่น, การหาขนาดของปัญหา/การแปลผลตัวแปร, เทคนิคการนำเสนอตารางจากการแปลผล, เทคนิคการรายงานผลทางสถิติในงานวิจัย, การแปลข้อมูลผลการวิจัยโดยวิธีการทางสถิติ, การเลือกใช้ Software เพื่อการแปลผลทางสถิติ, การวิเคราะห์ความแปรปรวน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 25 คน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th