ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
โครงการบริการวิชาการ โครงการพระราชดำริ กิจกรรมศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง “วิพิธจิตรกรรมสถาน”
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:52:52
วันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการพระราชดำริ กิจกรรมศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง “วิพิธจิตรกรรมสถาน” รุ่นที่1 , 2 นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทัศนศึกษา ณ แหล่งจิตรกรรมสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิเช่น จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณดาราราม, จิตรกรรมฝาผนังวัดช้างใหญ่ เป็นต้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ ความใฝ่รู้ในการศึกษาต่อมรดกวัฒนธรรมด้านจิตรกรรมไทยต่อไป โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th