ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยุววิจัยประวัติศาสตร์
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:55:30
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม และวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00-17.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยุววิจัยประวัติศาสตร์ รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาววิภาดา มะลิวัลย์ และนางสาวสุธีรา มูลดี มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการทำวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และเยาวชนที่เข้ารับการอบรมมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล โดยมี นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th