ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การอบรมการบริหารจัดการพื้นที่และโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืน
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:56:05
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การอบรมการบริหารจัดการพื้นที่และโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืน ณ ห้อง 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรู้เข้าใจความสำคัญ ความเป็นมาของมรดกโลก และทราบถึงปัญหาในพื้นที่มรดกโลกและโบราณสถานต่างๆ รวมทั้งปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่แหล่งมรดกโลกและโบราณสถาน โดยมี อาจารย์ ธาตรี มหันตรัตน์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 55 คน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th