ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
การอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:57:01
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่สำคัญต่อการบริหารงานราชการท้องถิ่นและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานราชการท้องถิ่นได้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ รอยกุลเจริญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 67 คน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th