ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน การอบรมกิจกรรมการพัฒนาทักษะและการสร้างจิตสำนึกการฟัง
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:58:21
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ และวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราขภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน การอบรมกิจกรรมการพัฒนาทักษะและการสร้างจิตสำนึกการฟัง รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนวัดสามเพลง อำเภอบางซ้าย และรุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพ มีมารยาทในการฟัง และได้พัฒนาทักษะการฟังของตนเอง โดยมี นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร เป็นวิทยากร มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 72 คน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th