ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
โครงการพัฒนาตำราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี ของมหาวิทยาลัย(ระยะที่ 1)
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:58:50
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนิน“โครงการพัฒนาตำราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี ของมหาวิทยาลัย(ระยะที่ 1)”จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดของประกาศได้ที่คณะที่ตนเองสังกัด หรือที่สถาบันวิจัยและพัฒนาโทร.035-322082 เบอร์ภายใน 2100 Email: rs_aru@hotmail.com หรือทางเว็บไซด์ สถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.aru.ac.th/ และ หน้าเว็บไซต์ มรภ.อยุธยา http://www.aru.ac.th/images/stories/pdf2014/pr270257.pdf โดยมีขั้นตอนของการสมัครเข้าร่วมโครงการดังนี้ 2.1 คณาจารย์สามารถรับใบสมัครได้ที่คณะที่ตนเองสังกัด หรือที่สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือ ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซด์สวพ. http://rdi.aru.ac.th/ และ เว็บไซต์มรภ.อยุธยา http://www.aru.ac.th/index.php 2.2 คณาจารย์ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันวิจัยและพัฒนาระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 2.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 2.2 เค้าโครงของตำราหรือหนังสือทั้งเล่ม 2.3 ตำราหรือหนังสือของตนเองที่เขียนและจัดพิมพ์แล้วจำนวนไม่น้อยกว่า 2 บท 2.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยการพิจารณาตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th