ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
บริการวิชาการ โครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการอนุรักษ์สมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฝายชะลอน้ำ)
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:59:22
วันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 06.00-17.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดบริการวิชาการ โครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการอนุรักษ์สมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฝายชะลอน้ำ) ร่วมกับนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการและคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ แก่งลานนกยูง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จำนวน 41 คน โดยมี เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และนางสาวเกษรา ศรีวิเชียร เป็นวิทยากรในการบรรยาย และฝึกปฏิบัติการ กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ และความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ได้รับข้อมูลความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในผืนป่าแม่วงก์ และมีทักษะในการทำฝายชะลอน้ำ รวมถึงการอบรมให้ความรู้ แนวทางในการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th