ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
บริการวิชาการ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ยุวจิตอาสา
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 12:00:11
วันจันทร์ที่ 3 และวันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 06.00-17.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดบริการวิชาการ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ยุวจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดดอนพุดซาและโรงเรียนวัดกุ่มแต้ อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดดอนพุดซาร่วมกับนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 72 คน โดยมีนางสาวเกษรา ศรีวิเชียร, นางสาวฤดี เสริมชยุต เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติการ กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “จิตอาสา” ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังความเป็นผู้มีจิตอาสาให้เด็กและเยาวชน ช่วยเหลือผู้อื่น หรือ สังคมให้เกิดประโยชน์ต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th