ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
การประชุมจัดทำกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการ แผนประจำปี ประกันคุณภาพ
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 12:00:38
วันพุธที่ 5 - วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.00-17.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประชุมจัดทำกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการ แผนประจำปี ประกันคุณภาพ ณ บ้านสวนทอง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์, ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง, ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และได้รับเกียรติจากตัวแทนคณะ อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผศ.บุญไท เจริญผล คณะครุศาสตร์, อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณะวิทยาการจัดการ และตัวแทนจากกองนโยบายและแผน นางนันทนา สมบูรณ์, นายสิปปพาส บุญรักษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th