ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
โครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์" (ด้านอาหาร)
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 12:01:04
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์" (ด้านอาหาร) การพัฒนาอาหารด้วยจุลินทรีย์ : การผลิตโยเกิร์ตผลไม้พื้นบ้านและการผลิตแหนม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด, ผศ.จินดา นัยผ่องศรี, อาจารย์นันทวรรณ ฉวีวรรณ์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารโดยใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ให้กับบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และเพื่อเผยแพร่เทคนิคการนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th