ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
โครงการบริการวิชาการ โครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 12:01:51
วันพฤหัสบดีที่ 20 – วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเฉิงเทรา โดยมีนายไตรภพ โคตรวงษา, นายจำรัส เพชรดงไพร, นายธนานันท์ เหล็กเกตุ, นางสาวพนิตตา สนนำพา เป็นวิทยากร กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความตระหนักในการที่จะดำรงชีวิตอย่างพอเพียง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีจิตอาสา สร้างความมั่นคงให้สังคมและประเทศชาติสืบไป มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 63 คน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th