ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
ครงการประชุมสัมมนาขึ้น เรื่อง “ทิศทางการบริการวิชาการในหลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย”
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 12:02:24
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเป็นผู้จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการ และสนับสนุนงบประมาณ ตามที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาขึ้น เรื่อง “ทิศทางการบริการวิชาการในหลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย” ณ ห้องประชุมเทา-ทอง 3 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวเกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด และร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเตรียมความพร้อมการให้บริการ ในด้านแสวงหาเครือข่ายการศึกษาบริการวิชาการและแหล่งเงินทุนสนับสนุนระหว่างประเทศ ทั้งในประชาคมอาเซียน ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th