ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
โครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเพาะเห็ดในขวดพลาสติก
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 12:02:49
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.00-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเพาะเห็ดในขวดพลาสติก ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร จังหวัดอ่างทอง โดยมี ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง, ดร.สุรชัย ใหญ่เย็น, ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด เป็นวิทยากรการอบรมและฝึกปฏิบัติการกลุ่ม การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่หน่วยงาน ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเพาะเห็ดในขวดพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th