ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการครั้งที่ 2/2557
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 12:03:08
วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 9.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานดำเนินการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน การประชุมครั้งนี้ มีสาระสำคัญดังนี้ เพื่อรับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 2 ของทุกคณะ/สถาบัน/สำนัก ,การติดตามการสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการและการวิจัย รวมทั้งมคอ.3 เพื่อนำมาประกอบการตรวจการประกันคุณภาพด้านงานบริการวิชาการ, การติดตามโครงการบริการวิชาการของ ไตรมาส 3 และไตรมาส 4, การขอความเห็นชอบแบบเสนอโครงการบริการวิชาการและปัญหาการดำเนินงานบริการวิชาการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th