ประกาศ
23
มิ.ย.
ประกาศ เรื่องการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มรภ.อย. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 23-06-2014 13:55:38

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th