ประกาศ
1
ต.ค.
ประกาศคณะกรรมการคัเดเลือกคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 01-10-2014 14:07:56

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th