ประกาศ
3
ต.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยสำหรับผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 03-10-2014 19:17:43

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th