ประกาศ
14
ต.ค.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ ที่ ๓/๒๕๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-10-2014 10:01:12

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th