ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ต.ค.
ประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การบูรณาการงานวิจัยไทยเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมอาเซียน” Integration of Thai Research within the AEAN Community Network วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 21-10-2014 15:56:39
ประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th