ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ต.ค.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวน นักวิจัย ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 21-10-2014 16:12:41
โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.irj.kku.ac.th พร้อมทั้งจัดทำแบบนำส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์งลวารสารวิจัยสถาบัน ตามแบบนำส่งบทความฯตามเอกสารแนบนี้ หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.irj.kku.ac.th และจัดตามแบบพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด แล้วจัดส่งไปที่ ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ คุณสุนิสา แสงเหลา Email: sunido@kku.ac.th เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของการรับบทความวิจิยสถาบันต่อไ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณสุนิสา แสงเหลา โทร. 084-6426702 ภายใน 42760

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th