หน้าหลัก | login
งานวิจัยอาจารย์
ลำดับที่ ชื่อ ผู้แต่ง ปี ไฟล์เอกสาร
1 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ สิริพร อินทสนธิ์ 2561
2 รายงานการวิจัย กะทิ หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยและผู้พิการทางสายตา กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง 2561
3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง วัชรินทร์ เสมามอญ 2556
4 รายงานการวิจัย บัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภาวินีย์ ธนาอนวัช 2556
5 รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเปลือกกล้วยน้าว้าเพื่อสุขภาพ สุนันทา คะเนนอก 2556
6 รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กานดา เต๊ะขันหมาก 2556
7 ตัวกรองน้ำดื่มจากเถ้าแกลบ = Drinking Water filter from Rice Husk Ash คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์ 2556
8 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง กฤษณะ กันอ่ำ 2556
9 รายงานการวิจัย การพัฒนาเนื้อหาระบบฝังตัวสำหรับการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ = An Embedded System Content Development for Career Education พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม และ ชัยยศ เดชสุระ 2556
10 การเรียนรู้แบบบูรณาการของเกษตรกร เรื่อง “การเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของข้าว ที่ได้จากปุ๋ยแหนแดงและปุ๋ยเคมี พัชรี สินธุนาวา และ ธนิดา ยงยืน 2556
11 วิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนสาน : การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มคนมุสลิม = Community Enterprise Crafts Carp : The identity of the Muslims For development Community in Ayutthaya Province. เอนก รักเงิน 2556
12 รายงานการวิจัยเรื่องโครงการสารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง = Children and youth situation survey in Phranakhon Si Ayutthaya and Angthong provinces วรวุฒิ ธาราวุฒิ และ ชนกานต์ ขาวสาลี 2556
13 รายงานการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับระบบเฝ้าระวังและสัญญาณเตือนภัยจากไฟฟ้ารั่วเนื่องจากภาวะน้ำท่วมฉับพลันระบบไร้สาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชาญณรงค์ น้อยบางยาง และถาวร สุวรรณกิจ 2556
14 รายงานการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นที่ตรึงอยู่บนวัสดุชนิดต่างๆ ในการปรับปรุงคุณภาพดินนาข้าวที่เกิดอุทกภัย กรณีศึกษา : อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เกตน์ณนิภา วันชัย 2556
15 รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การปลูกฟิล์มบาง TiWN บนเหล็กกล้าเครื่องมือเพื่อยืดอายุการใช้งาน ภัททิรา หอมหวล 2556
16 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเผยแพร่ความรู้กรณีศึกษา เรือจำลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธีรพล ทรัพย์บุญและช่อเพชร จำปี 2556
17 รายงานการวิจัยการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์, สมปรารถนา สุขเกษม และวัชรินทร์ เสมามอญ 2556
18 รายงานการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดอกโสน นันทวรรณ ฉวีวรรณ์ 2556
19 รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช็อคบอลดอกโสน นพา ลีละศุภพงษ์ 2556
20 รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของฝ่ายปกครอง ตำบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รงรอง แรมสิเยอ 2556
21 รายงานการวิจัยการศึกษาความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองและครูต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บวรศรี มณีพงษ์ 2556
22 รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตตำบล กรณีศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน ณัฐวรรธน์ สุนทรวริทธิโชติ 2556
23 รายงานการวิจัยเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัศนี ทองมาก 2556
24 รายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉัตรชัย นิยะบุญ 2556
25 รายงานการวิจัยเรื่องการประยุกต์หลักธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จรูญ รัตนกาล 2556
26 รายงานผลการวิจัย การศึกษาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันทนา เนาว์วัน, ภัทรนันท สุรชาตรี และณัฐภรณ์ ศิริวรรณ 2556
27 โครงการสัมมนาทางวิชาการการพัฒนาชุมชน การจัดการผักตบชวาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557
Previous | Records 1 to 27 of 27 | Next

กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา