ความเป็นมา
ความเป็นมาประวัติความเป็นมา
       สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างในกฎกระทรวง  จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122  ตอนที่  20 ก   ลงวันที่   8  มีนาคม  2548   เดิม คือ สำนักวิจัยและบริการวิชาการเป็นส่วนราชการ ของสถาบันราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ  ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้บริหารสำนักวิจัยท่านแรกที่ได้รับเลือกตั้งจากคณาจารย์ ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พูนทอง  และได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน  2539 ด้วยเหตุผล ด้านสุขภาพ สถาบันได้จัดให้มีการเลือกตั้ง  ผู้ดำรงตำแหน่งใหม่ แต่ไม่มีผู้ใดสมัคร คณะกรรมการบริหารของสถาบัน จึงได้ประชุมสรรหา และแต่งตั้ง นายมงคล  ชาวเรือ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยตั้งแต่ วันที่  23  พฤศจิกายน  2539 เป็นต้นมา ตามคำสั่งที่ 040/2540  ลงวันที่  23  มกราคม  2540  และได้การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2543 จึงครบวาระ หลังจากนั้นสถาบันได้แต่งตั้งให้ นายศานติ  เล็กมณี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ(2543 – 2546)  ซึ่งต่อมาได้ลาออกเพื่อไปศึกษาต่อ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชา  ทรวงแสวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน  2546

 

       หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน พ.ศ. 2547 ยกฐานะสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชา  ทรวงแสวง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

       วันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ. 2548  กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กำหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวันที่  25  เมษายน  พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีคำสั่งที่  7/2548  แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชา ทรวงแสวง  เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ 25 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2552 และได้มีการสรรหา สำหรับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตำแหน่งช่วง 25 เมษายน 2552 – 24 เมษายน  2556 ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี

 

       วันที่ 1 มกราคม  2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงมีคำสั่งที่ 1/2556 แต่งตั้ง ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่  25  กันยายน  2556  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีคำสั่งที่ 32/2556 แต่งตั้ง
ผศ.ดร.ชูสิทธิ์   ประดับเพ็ชร์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

ปรัชญา
       สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
วิสัยทัศน์
       "เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการงานวิจัย และบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม"
พันธกิจ
 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นและสังคม
 2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัยรูปแบบของเครือข่ายวิจัยในภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ การนำผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ
 4. ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศชาติ
 5. พัฒนาท้องถิ่นให้มีศักยภาพด้วยการวิจัยและบริการวิชาการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
 6. จัดเตรียมความพร้อม สนับสนุน ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 7. พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย ระบบประกันคุณภาพงานวิจัย ประสานหรือดำเนินการวิจัยสถาบัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
นโยบาย

เพื่อให้การจัดทำแผนงานและโครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนาสอดคล้อง ประสาน และอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลักของแนวทางการพัฒนา รวมทั้งให้แผนพัฒนาสามารถใช้กำกับ การจัดทำงบประมาณประจำปี จึงกำหนดนโยบาย หรือแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 18(1)  และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไว้ดังนี้

 1. สร้างและพัฒนานักวิจัย
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย
 3. เสนอปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ภาระงานเพื่อดึงดูดให้คณาจารย์สนใจทำงานวิจัย ผลิตนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและท้องถิ่น
 5. ส่งเสริมการคุ้มครองผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
 6. ดำเนินโครงการให้รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น
 7. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
 8. ดำเนินโครงการตำราวิชาการ และวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
 9. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อบริหารจัดการงานบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th