เกี่ยวกับวารสาร

  วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  ARU Research Journal
  ISSN 2408 - 0942  วัตถุประสงค์
  1. . เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุม ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านรัฐศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


  นโยบายการจัดพิมพ์
  วารสารเปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Articles) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น


  เกณฑ์การพิจารณาบทความ
  บทความจะผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น จำนวน 2-3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินตีพิมพ์ให้หรือไม่ก็ได้


  ข้อมูลเผยแพร่ : http://rdi.aru.ac.th/journal/


  กำหนดออกเผยแพร่ : ปีละ 3 ฉบับ
  มกราคม – เมษายน
  พฤษภาคม – สิงหาคม
  กันยายน – ธันวาคม

 

© Copyright 2014 by Institute of research and development. All Rights Reserved.