ตรวจสอบสถานะบทความวิจัย/วิชาการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ : 16-03-2018

รหัส ชื่อบทความ ประเถท สถานะ
1 การประยุกต์ใช้หลักสันโดษและหลักสัปปุริสธรรมในการซื้อและการใช้ โทรศัพท์สมาร์ตโฟนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (185) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมกับ การดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (119) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
3 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (136) บทความวิจัย คืนบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
4 กลยุทธ์การตลาดสำหรับงานบริการ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. (137) บทความวิจัย คืนบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
6 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (171) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
7 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหาการสร้างเครือข่ายภารกิจชุมชน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (165) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
8 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (141) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
9 รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย (184) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
10 การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (182) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
11 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์: กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (129) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
12 แนวปฏิบัติทางการวิเคราะห์จริยธรรมการวิจัยในขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ (113) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
13 รูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม (180) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
14 รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจากลางฉะเชิงเทรา (181) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
15 การคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย : ศึกษากรณี เทศบาลนคร (178) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
16 แนวทางการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอ่างทอง (147) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
17 การศึกษาสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 (126) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
18 การนำเสนอแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (162) บทความวิจัย แจ้งผลการประเมินบทความจากผู้ทรงท่านที่ 1 กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
19 การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (164) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
20 การนำเสนอแนวทางการบริหารงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (148) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
21 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวิจัยทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 (169) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
22 คุณภาพการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันกับความภักดีต่อผู้ให้บริการของลูกค้าธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
23 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (110) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
24 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (120) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
25 การศึกษาความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (115) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
26 สถานการณ์และผลกระทบจากการใช้มาตรการด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ในประเทศไทย (128) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
27 India as Thailand’s High Purchasing Powers Tourist Market: A Study on Country Destination Satisfaction (p4) บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
28 คุณภาพการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันกับความภักดีต่อผู้ให้บริการของลูกค้าธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร (p5) บทความวิจัย อยู่ระหว่างตรวจสอบบทความ
29 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ กับการนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ในคดีปกครอง (177) บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
30 การนำการประเมินแบบศูนย์ทดสอบ มาปรับใช้ในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (176) บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
31 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (114) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
32 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลของครูปฐมวัยโรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (133) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
33 การศึกษาแนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (156) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
34 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (125) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
35 ปจจัยการจัดการที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน จังหวัดนาน (173) บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
36 การยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในบริบทการกระจายอำนาจ:ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (174) บทความวิจัย อยู่ระหว่างส่งออกไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ
37 ปัญหาเขตอำนาจศาลในคดีพิพาทจากการใช้อำนาจทางปกครอง จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบต่อสิทธิในที่ดินของเอกชน (173) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
38 ภูมิปัญญาช่างไทยในการประกอบสร้างหัวโขนแบบโบราณ (135) บทความวิชาการ ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
39 คุณภาพการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันกับความภักดีต่อผู้ให้บริการของลูกค้าธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร บทความวิจัย ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ กรุงณาส่งอีกครั้ง หรือติต่อเจ้าหน้าที่วารสาร
40 แนวทางการแก้ไขการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (166) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
41 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนอย่างยั่งยืน เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบบทความของท่านเบื้องต้นแล้ว บทความวิชาการ ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
42 การประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดช่างเหล็ก อำเภอเสนา (p3) บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่และเสนอบรรณาธิการ
43 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมิติการเสริมสร้างพลังอำนาจครูกับความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (124) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
44 แนวทางการจัดการทรัพยากรการเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (172) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
45 รูปแบบการทำซีเอสอาร์ขององค์กรธุรกิจ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (168) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
46 การบูรณาการหลักธรรมกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมไทยให้เข้มแข็ง (167) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
47 การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา (163) บทความวิจัย ส่งแก้ไขเนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
48 แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างยั่งยืน (161) บทความวิจัย แก้ไขเนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
49 การให้เหตุผลทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 (154) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
50 แนวทางการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดน่าน (153) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
Previous|  Records 1 to 50 of 57 | Next

 

© Copyright 2014 by Institute of research and development. All Rights Reserved.