ตรวจสอบสถานะบทความวิจัย/วิชาการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ : 25-02-2020

รหัส ชื่อบทความ ประเถท สถานะ
1 "การเปลี่ยนแปลงสังคมล้านนาจากอิทธิพลสยามในหนังสือพิมพ์มิชชันนารีคริสต์ศักราช 1893-1926 The Change of Lanna Society from the Influence of Siam in Missionary Newspapers, 1893-1926 " บทความวิจัย บทความวิจัย
2 "ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 The Effect of Cooperative using Think-Pair-Share Techniques for Reasoning Mathematics on Multiplication Division of Grade 4 Students " บทความวิจัย บทความวิจัย
3 "นวัตกรรมการจัดการของมหาวิทยาลัยเอกชนด้านธุรกิจการบินยุคประชาคมอาเซียน Management Innovation of Private University for Airline Business in ASEAN Community " บทความวิจัย บทความวิจัย
4 "ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดผลประกอบการที่ดีเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ Factors that influence on better performance of the firm for growth of the business that impact on sustainability " บทความวิจัย บทความวิจัย
5 "ผลการใช้คำถามปลายเปิดในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อมโนทัศน์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ THE EFFECT OF LEARNING ACTIVITIES USING OPEN-ENDED QUESTIONS IN PROBLEM-BASED LEARNING ON MATHEMATICS CONCEPT " บทความวิจัย บทความวิจัย
6 "แนวทางการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยรูปแบบทางศิลปะการแสดง กรณีศึกษา : เทศกาลงานไหว้ครูมวยไทยโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Activity Arrangement Approach to Enhance Cultural Tourism With the style of performing arts Case Study: World Muay Thai Master Worship, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province " บทความวิจัย บทความวิจัย
7 "วิเคราะห์บทร้อยกรองที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกลอนสดของ มหาวิทยาลัยรังสิต An Analysis of the Awarded Poetries at the Poetry Competition of Rangsit University " บทความวิจัย บทความวิจัย
8 "แนวทางการพัฒนานักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 Guidelines to Develop the Student Teacher of Rambhai Barni Rajabhat in Thailand 4.0 " บทความวิจัย บทความวิจัย
9 "แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานของโฮมสเตย์ในจังหวัดเชียงราย Application guidelines of applying the “Sufficiency Economy Philosophy” in the operation of homestays in Chiang Rai province " บทความวิจัย บทความวิจัย
10 "การฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองเขมราษฎร์ธานี Restoration of the Cultural Identity of Khemaratthani City " บทความวิจัย บทความวิจัย
11 "การสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านอาชีพของชุมชนบ้านหนองขวาง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ Establishment Community’s Learning Process for Developing the Elderly’s Quality of Life on Occupation in Nong Khwang Community, Phon Samran Subdistrict, Khu Muang District, Buriram Province " บทความวิจัย บทความวิจัย
12 "การพัฒนาการอ่าน เขียนของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การสอนภาษาแบบธรรมชาติ The development of reading and write of Early childhood. By the experience of a Whole Language " บทความวิจัย บทความวิจัย
13 "โครงการปรับปรุงโครงสร้าง Rightsizing ของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2562 The restructuring and rightsizing of drugs of working capital group, the fiscal year b.e.2562 (2019) " บทความวิจัย บทความวิจัย
14 "การศึกษาภาษาพม่าที่ใช้พูดในจังหวัดสมุทรสาคร A Study of Burmese Spoken Language in Samut Sakhon Province " บทความวิจัย บทความวิจัย
15 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูระดับประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และ เขต 2 The Development Guidelines The Competency of Measurement and Authentic Assessment by Using Professional Learning Community for Teachers in Elementary Schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Offices 1 and 2 บทความวิจัย บทความวิจัย
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของเจ้าหน้าที่พัสดุในมหาวิทยาลัย The Factors Affecting to Acceptance of Electronic Government Procurement (e-GP) of Procurement Officers in the University บทความวิจัย บทความวิจัย
17 "การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี Development of Japanese Communication Skills for Tourism of Thai BeungBan Khoksalung Community, Phatthananiksom District, Lopburi Province " บทความวิจัย บทความวิจัย
18 "ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย กลุ่มโรงเรียน ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ The Results of the Experience-Enhancement Activities for The Royal Projects Environmental Towards Basic Skills The Science of Early Childhood in Bung Klang School, Tumbol Bung Klang Amphoe Mueang, Chaiyaphum Province" บทความวิจัย บทความวิจัย
19 "การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามแนวคาร์ล ออร์ฟ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ Development Self-discipline of Early Childhood by Experience with Music activities by Carl Orff, Ban Khwao School Muang District, Chaiyaphum Province. " บทความวิจัย บทความวิจัย
20 "การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับจิตตปัญญาศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Development of reading comprehension skills by SQ4R Learning Management Collaborate with Contemplative Education for Matthayomsuksa 2 Students " บทความวิจัย บทความวิจัย
21 Factors Affecting Employee Retention at Tira Thai Public Company Limited, Samut Prakan, Thailand บทความวิจัย บทความวิจัย
22 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น STEM Education Activities Development to Promote Computational Thinking’s Middle School Students บทความวิจัย บทความวิจัย
23 การใช้หลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย The Use of Good Governance of the Rule of law in the Performance of Arbitrator in Thailand บทความวิจัย บทความวิจัย
24 "การฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองเขมราษฎร์ธานี Restoration of the Cultural Identity of Khemaratthani City " บทความวิจัย บทความวิจัย
25 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของเจ้าหน้าที่พัสดุในมหาวิทยาลัย The Factors Affecting to Acceptance of Electronic Government Procurement (e-GP) of Procurement Officers in the University บทความวิจัย บทความวิจัย
26 การศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 The Study of The Problem And The Way To Solve The Problem Of Self Quality Assurance According To Ministerial Regulations In 2018 Of The Schools In Phranakorn Sri Ayuttaya Primary Educational Service Area Office 2 บทความวิจัย บทความวิจัย
27 "การขับเคลื่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการออกเสียงภาษาจีนกลางของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ(ภาษาจีน) โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเชียงราย Driving the Professional Learning Community for Graduate Diploma in Teaching Profession to Creating Media of Teachers in Foreign Learning Strands (Chinese) in Small Schools, Chiangrai Province " บทความวิจัย บทความวิจัย
28 EQ: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการคุณภาพโดยรวมอันนำไปสู่วัฒนธรรมแห่งคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา EQ: Transformational Leadership That Affects The Effectiveness Of Total Quality Management Which Leads To A Culture Of Quality In Higher Education Institutions บทความวิจัย บทความวิจัย
29 "แนวทางการแก้ไขการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 The Guidelines To Solve The Creation Of A Professional Learning Community In Schools Under The Phranakhon Si Ayutthaya Educational Service Area 1 " บทความวิจัย บทความวิจัย
30 นโยบายของรัฐไทยต่อกลุ่มชาติพันธุ์ “ไทลื้อ” หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 Thai government policy on ethnic groups “Tai Lue” after World War II บทความวิจัย บทความวิจัย
31 ยุทธศาสตร์การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาในเขตศาล ภาค 5 Victim’s Rights Protection Strategy in the Region V’s Court of Justice. บทความวิจัย บทความวิจัย
32 "การจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลสาวชะโงกอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา Management and Development of Agro-tourism at aocha-ngokSubdistrict, Bangkhla District, Chachoengsao Province " บทความวิจัย บทความวิจัย
33 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะและเทคนิคทีจีทีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Inquiry Process with TGT Technique to Improve Scientific Learning Achievement and Group Work Ability of Prathomsuksa V Students บทความวิจัย บทความวิจัย
34 "คุณภาพการบริการของงานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาษาอังกฤษ Service Quality of Personnel Department at the Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi " บทความวิจัย บทความวิจัย
35 "การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะและเทคนิคทีจีทีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 INQUIRY PROCESS WITH TGT TECHNIQUE TO IMPROVE SCIENTIFIC LEARNING ACHIEVEMENT AND GROUP WORK ABILITY OF PRATHOMSUKSA V STUDENTS " บทความวิจัย บทความวิจัย
36 "การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ OKRs Performance Evaluation Using OKRs " บทความวิจัย บทความวิจัย
37 "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยชุดฝึกทักษะการสังเกต การจำแนกประเภท และการทดลองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา A comparative study 0f learning achievement by using a science project-based teaching with the observation, classification and experimentlearning packages for the 6th grade students of the ElementaryDemonstration School of Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University" บทความวิจัย บทความวิจัย
38 "รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารอย่างยั่งยืน Participatory Management Model of the World Heritage Site to Promote Tourism in the Historic City of Phra Nakhon Si Ayutthaya and Satellite Cities Sustainably " บทความวิจัย บทความวิจัย
39 "ปัจจัยส่วนบุคคลกับวิธีการบริหารความขัดแย้ง : กรณีศึกษาบุคลากรในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง Personal Factors and Styles in Conflict Management of Personnel : A Case Study of Personnel in a State-owned Enterprise " บทความวิจัย บทความวิจัย
40 "THE FACTORS THAT CAUSE CONFLICT TO THAI AND IMMIGRANT WORKERS IN REFRACTORY INDUSTRIAL: CASE STUDY OF INTERFIREBRICK REFRACTORY CO., LTD. " บทความวิจัย บทความวิจัย
41 "การจัดการทางการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและบ้านพักในเขตเทศบาลเมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สปป ลาว The Financial Management of Restaurants and Guesthouse Entrepreneurs in Luangprabang Municipal Area, Luangprabang Province, Lao P.D.R. " บทความวิจัย บทความวิจัย
42 "สภาพปัญหาที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กรณีการร่วมกันฉ้อโกง ประชาชนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ The problems that cause economic crime in the case of conjoint public cheating and fraud via mobile phone " บทความวิจัย บทความวิจัย
43 "การพัฒนารูปแบบการจัดการทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมผลิตภาพ ของชุมชนมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม The Development of a model of Local Wisdom Capital Management aiming at the Promotion of Productivity in Mahasawat Community, Nakhon Pathom Province " บทความวิจัย บทความวิจัย
44 "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท The Factors Affecting to Academic Administration of School under Chainat Primary Education Service Area " บทความวิจัย บทความวิจัย
45 " การพัฒนารูปแบบศาลทหารที่เป็นอิสระจากอำนาจบริหาร The Development Model of the Independence of the Military Court From Executive Power " บทความวิจัย บทความวิจัย
46 "กฎหมายต้นแบบเพื่อการใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ Model Law for the Implementation of Specific City Plan " บทความวิจัย บทความวิจัย
47 "การศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 The Study of The Problem And The Way To Solve The Problem Of Self Quality Assurance According To Ministerial Regulations In 2018 Of The Schools In Phranakorn Sri Ayuttaya Primary Educational Service Area Office 2 " บทความวิจัย บทความวิจัย
48 "ผลของการจัดกิจกรรมเล่นไม้บล็อกเป็นกลุ่ม ที่มีผลต่อทักษะการจดจ่อและควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย The Effects of Group Block Play Activity Provision to Promote Focus and Self-Control Skills of Young Children " บทความวิจัย บทความวิจัย
49 "การศึกษาสภาพปัญหาการนิเทศด้วยกระบวนการชี้แนะ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา The Study of Supervision Problems with The Coaching for Learning Development at The Elementary Level " บทความวิจัย บทความวิจัย
50 "รูปแบบการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย Health Insurance System Administration Model For Myanmar Labors in Thailand " บทความวิจัย บทความวิจัย
Previous|  Records 1 to 50 of 202 | Next

 

© Copyright 2014 by Institute of research and development. All Rights Reserved.