ตรวจสอบสถานะบทความวิจัย/วิชาการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ : 20-10-2017

รหัส ชื่อบทความ ประเถท สถานะ
1 สัมพันธบทของเรื่องเล่าความรักผ่านรายการคลับฟรายเดย์ บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
2 แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านสำหรับกลุ่มผู้รับสารเด็ก และเยาวชน ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
3 น้ำมันกับสังคมไทยก่อนเกิดวิกฤติการณ์น้ำมัน บทความวิชาการ อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
4 การรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาโลจิสติกส์ท่องเที่ยวจากอุบลราชธานีไปปากเซ บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3ก.ย.-ธ.ค.2560
5 กลยุทธ์ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน บทความวิชาการ ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.60
6 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.60
7 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.60
8 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ ท่านที่ 1 กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
9 แนวทางการแก้ไขการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่และเสนอบรรณาธิการ
10 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหาการสร้างครื่อข่ายภาระกิจชุมชน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่และเสนอบรรณาธิการ
11 แรงจูงใจในการทำงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิผลการทำงานของบุคลากรวัยทำงาน บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่และเสนอบรรณาธิการ
12 รูปแบบการทำซีเอสอาร์ขององค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่และเสนอบรรณาธิการ
13 การบริหารองค์การให้มีความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทความวิชาการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่และเสนอบรรณาธิการ
14 แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างยั่งยืน บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
15 การศึกษาแนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัย ในชั้นเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
16 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
17 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
18 การบูรณาการหลักธรรมกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมไทยให้เข้มแข็ง บทความวิชาการ ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
19 แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างยั่งยืน บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
20 การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่และเสนอบรรณาธิการ
21 การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่และเสนอบรรณาธิการ
22 การนำเสนอแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่และเสนอบรรณาธิการ
23 ผลการใช้เทคนิค SQ3RS และภูมิปัญญาท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความและเจตคติต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่และเสนอบรรณาธิการ
24 การรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาโลจิสติกส์ท่องเที่ยวจากอุบลราชธานีไปปากเซ บทความวิจัย เสนอบรรณาธิการออกใบตอบรับการตีพิมพ์
25 สถานการณ์และผลกระทบจากการใช้มาตรการด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ในประเทศไทย บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
26 ผลของการจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อทักษะทางสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 1 ท่าน
27 การประเมินความสามารถในการแข่งขันและปัจจัยที่ส่งผล ต่อความสามารถในการแข่งขันกรณีศึกษา ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
28 แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านสำหรับกลุ่มผู้รับสารเด็ก และเยาวชน ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
29 การจัดตั้งกลุ่มนักวิจัยในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ ท่านที่ 3
30 ภาพสะท้อนชีวิตรักและการแต่งงานของชาวจีนผ่านคำสแลงในแต่ละยุค บทความวิชาการ อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
31 ภูมิปัญญาช่างไทยในการประกอบสร้างหัวโขนแบบโบราณ บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
32 การกำหนดขีดความสามารถหลักและขีดความสามารถการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ประเภทโรงแรม ในจังหวัดรพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.60
33 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิด บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
34 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา กับองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอบรรณาธิการ
35 รูปแบบและความพึงพอใจต่อกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
36 การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
37 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
38 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
39 กลยุทธ์ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
40 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
41 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
42 การจัดเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวไทย บทความวิชาการ ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
43 คุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์หลังปลดประจำการ:ศึกษากรณีทหารเกณฑ์ ที่มีภูมิลำเนาในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
44 การศึกษาสภาพและความคาดหวังของผู้บริหารและครูที่มีต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
45 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลของครูปฐมวัยโรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิชาการ ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
46 กลยุทธ์การตลาดสำหรับงานบริการห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
47 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
48 แนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.60
49 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร กับการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.60
50 การจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศด้วยแนวทางการจัดการเชิงรุกและเชิงรับ : กรณีศึกษาองค์การขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.60
Previous|  Records 1 to 50 of 99 | Next

 

© Copyright 2014 by Institute of research and development. All Rights Reserved.