ตรวจสอบสถานะบทความวิจัย/วิชาการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ : 02-01-2019

รหัส ชื่อบทความ ประเถท สถานะ
1 ปัญหากฎหมายแรงงานไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทความวิชาการ อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ ***ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ระบบตอบกลับ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru/index
2 การศึกษาความสามารถในการปรับตัวด้านอาชีพ การรับรู้การจัดการด้านอาชีพจากองค์กร และความตั้งใจลาออกของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ บทความวิจัย แจ้งผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขบทความ
3 ความรับผิดของนายจ้างผู้แทนนิติบุคคล บทความวิชาการ อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ ***ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ระบบตอบกลับ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru/index
4 ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ระบบใหม่ 140365) 209 บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
5 รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
6 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี (ระบบใหม่ 137108) บทความวิจัย เสนอบรรณาธิการวารสารและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ***ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ระบบตอบกลับhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru/index
7 การวิจัยและพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู (ระบบใหม่ 137216)208 บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ***ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ระบบตอบกลับ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru/index
8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น:กรณีศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (192) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
9 ทบทวนวาทกรรมว่าด้วยมรดกโลกกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
10 “สถาบันนิยมใหม่ (Sathaban Niyom Mai)” ในรัฐธรรมนูญ (ฉบับ 2560) จะสามารถสร้างสังคมที่มี สันติสุขได้หรือไม่ บทความวิชาการ ปฏิเสธการตีพิมพ์
11 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
12 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรสำนักงาน องค์การเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย ปฏิเสธการตีพิมพ์
13 การศึกษาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (02/08/2561) บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด***ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ระบบตอบกลับ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru/index
14 การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ (02/08/2561) บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด***ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ระบบตอบกลับ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru/index
15 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (02/08/2561) บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด***ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ระบบตอบกลับ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru/index
16 การศึกษาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด***ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ระบบตอบกลับ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru/index
17 ฐานทัพอเมริกันกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของนครราชสีมา บทความวิชาการ อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
18 การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ 23/07/2561 บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
19 การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ 17/07/2561 บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
20 การศึกษาเปรียบเทียบความคงทนในการทำงานระหว่างเด็กอนุบาลชั้นปีที่สาม ที่ได้รับและไม่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการทำงานจนสัมฤทธิผล ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 17/07/2561 บทความวิจัย แจ้งผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน เพื่อปรับปรุงและแก้ไขบทความ
21 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการรับรู้การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ในมุมมองนักบัญชีของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย บทความวิจัย ตอบรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
22 ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีกับ คุณภาพสารสนเทศทางการบัญชี : กรณีศึกษาธุรกิจ SMEs ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
23 การเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีต่อคุณลักษณะทางจิต ทักษะการคิด และผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
24 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรสำนักงาน ในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรแห่งหนึ่ง บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
25 การมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในการแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ (193) บทความวิจัย ตอบรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
26 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และงานอีเวนท์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
27 ปัจจัยทางตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ ผ่านแอพพลิเคชั่น TMB Touch ของข้าราชการ ส่วนบัญชาการ กองทัพอากาศ บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
28 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการรับรู้การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ในมุมมองนักบัญชีของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
29 เทคโนโลยีวัฒนธรรมการข้ามพรมแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
30 การยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในบริบทการกระจายอำนาจ:ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย
31 รูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง (191) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
32 การศึกษาเปรียบเทียบความคงทนในการทำงานระหว่างเด็กอนุบาลชั้นปีที่สาม ที่ได้รับและไม่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการทำงานจนสัมฤทธิผล ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
33 การเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีต่อคุณลักษณะทางจิต ทักษะการคิด และผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
34 การนำเสนอแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (162) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
35 การนำเสนอแนวทางการบริหารงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (148) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
36 การประเมินความสามารถในการแข่งขันและปัจจัยที่ส่งผล ต่อความสามารถในการแข่งขันกรณีศึกษา ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (144) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
37 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น:กรณีศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างตรวจสอบรูปแบบและเลือกผูู้ทรงคุณวุฒิ
38 ประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ รอบที่ 2 1/พ.ค./61 บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
39 คุณภาพการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันกับความภักดีต่อผู้ให้บริการของลูกค้าธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
40 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (120) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
41 การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา (163) บทความวิจัย ส่งแก้ไขเนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
42 การบริหารและการบริการที่ดีของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย กรณีศึกษา : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานแดง สาขาเทสโก้โลตัสรังสิตและสาขาธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บทความวิจัย ส่งแก้ไขเนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
43 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (110) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
44 รูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม (180) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
45 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหาการสร้างเครือข่ายภารกิจชุมชน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (165) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
46 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมกับ การดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (119) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
47 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (171) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
48 การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (182) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
49 นิติวิทยาศาสตร์: การใช้ลูมินอลเพื่อพิสูจน์พยานหลักฐานเบื้องต้น บทความวิจัย ส่งคืนบทความเนื่องจากไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
50 การส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยหลักธรรมาธิปไตย บทความวิชาการ ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
Previous|  Records 1 to 50 of 92 | Next

 

© Copyright 2014 by Institute of research and development. All Rights Reserved.