ตรวจสอบสถานะบทความวิจัย/วิชาการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ : 18-08-2017

รหัส ชื่อบทความ ประเถท สถานะ
1 สัมพันธบทของเรื่องเล่าความรักผ่านรายการคลับฟรายเดย์ บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่
2 ภูมิปัญญาช่างไทยในการประกอบสร้างหัวโขนแบบโบราณ บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่
3 การศึกษาแนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัย ในชั้นเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่
4 การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่
5 การจัดตั้งกลุ่มนักวิจัยในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่
6 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่
7 แนวทางการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอ่างทอง บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่
8 การนำเสนอแนวทางการบริหารงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและส่งออกบทความ
9 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
10 การประเมินความสามารถในการแข่งขันและปัจจัยที่ส่งผล ต่อความสามารถในการแข่งขันกรณีศึกษา ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอบรรณาธิการ
11 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลของครูปฐมวัยโรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและส่งออกบทความ
12 การศึกษาแผนการเรียนที่มีต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มภาคกลาง บทความวิจัย อยู่ระหว่างเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและส่งออกบทความ
13 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่
14 คุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์หลังปลดประจำการ:ศึกษากรณีทหารเกณฑ์ ที่มีภูมิลำเนาในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง บทความวิจัย อยู่ระหว่างออกแบบตอบรับ
15 การศึกษาการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่
16 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 บทความวิจัย อยู่ระหว่างเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและส่งออกบทความ
17 การศึกษาสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผล ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
18 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
19 การรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางของนักท่องเที่ยว:กรณีศึกษาโลจิสติกส์ท่องเที่ยวจากอุบลราชธานีไปปากเซ บทความวิชาการ อยู่ระหว่างเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและส่งออกบทความ
20 การนำเสนอแนวทางการบริหารงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอบรรณาธิการ
21 การศึกษาสภาพและความคาดหวังของผู้บริหารและครูที่มีต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
22 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลของครูปฐมวัยโรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิชาการ ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
23 กลยุทธ์การตลาดสำหรับงานบริการห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
24 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
25 แนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.60
26 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร กับการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.60
27 การจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศด้วยแนวทางการจัดการเชิงรุกและเชิงรับ : กรณีศึกษาองค์การขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.60
28 คุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์หลังปลดประจำการ:ศึกษากรณีทหารเกณฑ์ ที่มีภูมิลำเนาในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง บทความวิจัย อยู่ระหว่างตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพื่ออกใบตอบรับการตีพิมพ์
29 ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.60
30 แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทำงานของครูที่ส่งผลต่อ สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.60
31 แนวทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยใช้ เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.60
32 การประเมินความต้องการจำเป็นขององค์กรสุขภาพดี กรณีศึกษา: บริษัท ปัญญธารา จำกัด บทความวิจัย อยู่ระหว่างการแก้ไขบทความ รอบที่ 2
33 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาใบสับปะรด ของโรงเรียนบวรวิทยา 2 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
34 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิด บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
35 ผลของการจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อทักษะทางสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่
36 การนำเสนอแนวทางการบริหารงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่
37 การรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางของนักท่องเที่ยว:กรณีศึกษาโลจิสติกส์ท่องเที่ยวจากอุบลราชธานีไปปากเซ บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่
38 การศึกษาการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่
39 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิด บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่
40 การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน บทความวิจัย ปฏิเสธการตีพิมพ์
41 สถานการณ์และผลกระทบจากการใช้มาตรการด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ในประเทศไทย บทความวิจัย อยู่ระหว่างเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและส่งออกบทความ
42 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์: กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา บทความวิจัย อยู่ระหว่างเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและส่งออกบทความ
43 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
44 การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
45 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมกับการดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
46 กลยุทธ์การตลาดสำหรับงานบริการห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
47 ผลการพัฒนาทัศนคติและสมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชน ชุมชนโรงเหล้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้การออกกำลังกายแบบแอโรบิค บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
48 การศึกษาสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
49 การศึกษาความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
50 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตาม การรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
Previous|  Records 1 to 50 of 100 | Next

 

© Copyright 2014 by Institute of research and development. All Rights Reserved.