ตรวจสอบสถานะบทความวิจัย/วิชาการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ : 14-06-2017

รหัส ชื่อบทความ ประเถท สถานะ
1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำกับการส่งเสริมการทำวิจัย ในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 60
2 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2 บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างการส่งออกไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ
5 รูปแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
6 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ในเขตภาคเหนือตอนล่าง บทความวิจัย อยู่ระหว่างการแก้ไขบทความ เนื่องจากไม่ตรงตามรูปแบบที่วารสารกำหนดให้
7 กลยุทธ์ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
8 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.60
9 การศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.60
10 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.60
11 การกำหนดขีดความสามารถหลักและขีดความสามารถการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ประเภทโรงแรม ในจังหวัดรพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้เขียนแก้ไขบทความ
12 คุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์หลังปลดประจำการ:ศึกษากรณีทหารเกณฑ์ ที่มีภูมิลำเนาในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้เขียนแก้ไขบทความ
13 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กับสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.60
14 ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง บทความวิจัย อยู่ระหว่างออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์
15 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.60
16 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.60
17 การศึกษาการดำเนินงานการควบคุมภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3 บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.60
18 การศึกษาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.60
19 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.60
20 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.60
21 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร กับการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
22 แนวทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยใช้ เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
23 การจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศด้วยแนวทางการจัดการเชิงรุกและเชิงรับ : กรณีศึกษาองค์การขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
24 แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทำงานของครูที่ส่งผลต่อ สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 บทความวิจัย อยู่ระหว่างออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์
25 การบริหารเมือง: นโยบายการพัฒนาและอนุรักษ์เมือง บทความวิชาการ ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.59
26 การบริหารปกครอง: แนวคิดและการพัฒนาสู่การปกครองท้องถิ่น บทความวิชาการ ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.59
27 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานที่มีผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.59
28 การศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.59
29 การศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.59
30 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.59
31 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กับประสิทธิผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.59
32 แนวทางการพัฒนาการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.59
33 ลักษณะโครงสร้างและหลักการบริหารราชการไทยในสมัยกรุงสุโขทัย บทความวิชาการ ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.59
34 ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.59
35 นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.59
36 บทความการศึกษาความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.59
37 การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.59
38 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.59
39 ความต้องการและความคาดหวังด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.59
40 สภาพปัจจุบันและความคาดหวังการพัฒนาของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.59
41 บูรณาการองค์รวม : แนวทางคุ้มครองมรดกโลก กรณีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร บทความวิชาการ ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.59
42 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.59
43 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารงานวิชาการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.59
44 บทบาทของเทศบาลตำบลบ้านสร้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.59
45 ประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.59
46 ผลกระทบของการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.59
47 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลและความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.59
48 สภาพและปัญหาในการจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.59
49 ประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนชุมชนประจำปี 2556 ของเทศบาลตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.59
50 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.59
Previous|  Records 1 to 50 of 54 | Next

 

© Copyright 2014 by Institute of research and development. All Rights Reserved.