ตรวจสอบสถานะบทความวิจัย/วิชาการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ : 15-12-2017

รหัส ชื่อบทความ ประเถท สถานะ
1 ภาพสะท้อนชีวิตรักและการแต่งงานของชาวจีนผ่านคำสแลงในแต่ละยุค (122) บทความวิชาการ ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.60
2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (136) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
3 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.60
4 กลยุทธ์ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน บทความวิชาการ ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.60
5 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.60
6 การรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาโลจิสติกส์ท่องเที่ยวจากอุบลราชธานีไปปากเซ บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3ก.ย.-ธ.ค.2560
7 การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (163) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
8 สัมพันธบทของเรื่องเล่าความรักผ่านรายการคลับฟรายเดย์ (145) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
9 การศึกษาสภาพและความคาดหวังของผู้บริหารและครูที่มีต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) (138) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
10 แรงจูงใจในการทำงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิผลการทำงานของบุคลากรวัยทำงาน (158) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
11 แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านสำหรับกลุ่มผู้รับสารเด็ก และเยาวชน ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (142) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
12 ภูมิปัญญาช่างไทยในการประกอบสร้างหัวโขนแบบโบราณ(135) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
13 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิด บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.60
14 สิทธิชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน : ศึกษาความเหมาะสมของการใช้ทฤษฎีของ Elinor Ostrom ในประเทศไทย บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่และเสนอบรรณาธิการ
15 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนอย่างยั่งยืน บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่และเสนอบรรณาธิการ
16 แนวทางการจัดการทรัพยากรการเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
17 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนอย่างยั่งยืน เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบบทความของท่านเบื้องต้นแล้ว บทความวิชาการ ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
18 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ กับการนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ในคดีปกครอง บทความวิชาการ ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
19 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่และเสนอบรรณาธิการ
20 ผลการใช้เทคนิค SQ3RS และภูมิปัญญาท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความและเจตคติต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ขอยกเลิกการส่งบทความ
21 สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน : ศึกษาความเหมาะสมของการใช้ทฤษฎีของ Elinor Ostromในประเทศไทย บทความวิชาการ ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
22 การนำการประเมินแบบศูนย์ทดสอบมาปรับใช้ในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
23 น้ำมันกับสังคมไทยก่อนเกิดวิกฤติการณ์น้ำมัน บทความวิชาการ อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
24 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ ท่านที่ 1 กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
25 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหาการสร้างครื่อข่ายภาระกิจชุมชน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่และเสนอบรรณาธิการ
26 รูปแบบการทำซีเอสอาร์ขององค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่และเสนอบรรณาธิการ
27 แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างยั่งยืน บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
28 การศึกษาแนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัย ในชั้นเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
29 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
30 การบูรณาการหลักธรรมกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมไทยให้เข้มแข็ง บทความวิชาการ ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
31 การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่และเสนอบรรณาธิการ
32 การนำเสนอแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่และเสนอบรรณาธิการ
33 ผลการใช้เทคนิค SQ3RS และภูมิปัญญาท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความและเจตคติต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่และเสนอบรรณาธิการ
34 การรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาโลจิสติกส์ท่องเที่ยวจากอุบลราชธานีไปปากเซ บทความวิจัย เสนอบรรณาธิการออกใบตอบรับการตีพิมพ์
35 สถานการณ์และผลกระทบจากการใช้มาตรการด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ในประเทศไทย บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
36 ผลของการจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อทักษะทางสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 1 ท่าน
37 การประเมินความสามารถในการแข่งขันและปัจจัยที่ส่งผล ต่อความสามารถในการแข่งขันกรณีศึกษา ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
38 แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านสำหรับกลุ่มผู้รับสารเด็ก และเยาวชน ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
39 การจัดตั้งกลุ่มนักวิจัยในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ ท่านที่ 3
40 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิด บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 2 ท่าน
41 รูปแบบและความพึงพอใจต่อกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
42 การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
43 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
44 การจัดเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวไทย บทความวิชาการ ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
45 คุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์หลังปลดประจำการ:ศึกษากรณีทหารเกณฑ์ ที่มีภูมิลำเนาในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง บทความวิจัย ตอบรับการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
46 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาใบสับปะรด ของโรงเรียนบวรวิทยา 2 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
47 การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน บทความวิจัย ปฏิเสธการตีพิมพ์
Previous|  Records 1 to 47 of 47 | Next

 

© Copyright 2014 by Institute of research and development. All Rights Reserved.