ตรวจสอบสถานะบทความวิจัย/วิชาการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ : 22-03-2019

รหัส ชื่อบทความ ประเถท สถานะ
1 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ บทความวิจัย ตรวจสอบรูปแบบการตีพิมพ์ตามที่วารสารกำหนด
2 ฐานทัพอเมริกันกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของนครราชสีมา บทความวิชาการ ตอบรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
3 ทบทวนวาทกรรมว่าด้วยมรดกโลกกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน บทความวิจัย ตอบรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
4 ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ระบบใหม่ 140365) 209 บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
5 ปัญหากฎหมายแรงงานไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทความวิชาการ อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ ***ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ระบบตอบกลับ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru/index
6 การศึกษาความสามารถในการปรับตัวด้านอาชีพ การรับรู้การจัดการด้านอาชีพจากองค์กร และความตั้งใจลาออกของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ บทความวิจัย แจ้งผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขบทความ
7 ความรับผิดของนายจ้างผู้แทนนิติบุคคล บทความวิชาการ อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ ***ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ระบบตอบกลับ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru/index
8 รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
9 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี (ระบบใหม่ 137108) บทความวิจัย เสนอบรรณาธิการวารสารและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ***ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ระบบตอบกลับhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru/index
10 การวิจัยและพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู (ระบบใหม่ 137216)208 บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ***ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ระบบตอบกลับ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru/index
11 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น:กรณีศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (192) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
12 “สถาบันนิยมใหม่ (Sathaban Niyom Mai)” ในรัฐธรรมนูญ (ฉบับ 2560) จะสามารถสร้างสังคมที่มี สันติสุขได้หรือไม่ บทความวิชาการ ปฏิเสธการตีพิมพ์
13 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
14 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรสำนักงาน องค์การเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย ปฏิเสธการตีพิมพ์
15 การศึกษาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (02/08/2561) บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด***ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ระบบตอบกลับ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru/index
16 การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ (02/08/2561) บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด***ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ระบบตอบกลับ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru/index
17 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (02/08/2561) บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด***ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ระบบตอบกลับ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru/index
18 การศึกษาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด***ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ระบบตอบกลับ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru/index
19 การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ 23/07/2561 บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
20 การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ 17/07/2561 บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
21 การศึกษาเปรียบเทียบความคงทนในการทำงานระหว่างเด็กอนุบาลชั้นปีที่สาม ที่ได้รับและไม่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการทำงานจนสัมฤทธิผล ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 17/07/2561 บทความวิจัย แจ้งผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน เพื่อปรับปรุงและแก้ไขบทความ
22 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการรับรู้การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ในมุมมองนักบัญชีของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย บทความวิจัย ตอบรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
23 ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีกับ คุณภาพสารสนเทศทางการบัญชี : กรณีศึกษาธุรกิจ SMEs ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
24 การเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีต่อคุณลักษณะทางจิต ทักษะการคิด และผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
25 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรสำนักงาน ในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรแห่งหนึ่ง บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
26 การมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในการแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ (193) บทความวิจัย ตอบรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
27 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และงานอีเวนท์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
28 ปัจจัยทางตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ ผ่านแอพพลิเคชั่น TMB Touch ของข้าราชการ ส่วนบัญชาการ กองทัพอากาศ บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
29 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการรับรู้การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ในมุมมองนักบัญชีของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
30 เทคโนโลยีวัฒนธรรมการข้ามพรมแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
31 การยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในบริบทการกระจายอำนาจ:ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย
32 รูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง (191) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
33 การศึกษาเปรียบเทียบความคงทนในการทำงานระหว่างเด็กอนุบาลชั้นปีที่สาม ที่ได้รับและไม่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการทำงานจนสัมฤทธิผล ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
34 การเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีต่อคุณลักษณะทางจิต ทักษะการคิด และผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
35 การนำเสนอแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (162) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
36 การนำเสนอแนวทางการบริหารงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (148) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
37 การประเมินความสามารถในการแข่งขันและปัจจัยที่ส่งผล ต่อความสามารถในการแข่งขันกรณีศึกษา ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (144) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
38 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น:กรณีศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย อยู่ระหว่างตรวจสอบรูปแบบและเลือกผูู้ทรงคุณวุฒิ
39 ประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ รอบที่ 2 1/พ.ค./61 บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
40 คุณภาพการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันกับความภักดีต่อผู้ให้บริการของลูกค้าธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
41 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (120) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
42 การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา (163) บทความวิจัย ส่งแก้ไขเนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
43 การบริหารและการบริการที่ดีของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย กรณีศึกษา : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานแดง สาขาเทสโก้โลตัสรังสิตและสาขาธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บทความวิจัย ส่งแก้ไขเนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
44 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (110) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
45 รูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม (180) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
46 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหาการสร้างเครือข่ายภารกิจชุมชน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (165) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
47 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมกับ การดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (119) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
48 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (171) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
49 การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (182) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
50 นิติวิทยาศาสตร์: การใช้ลูมินอลเพื่อพิสูจน์พยานหลักฐานเบื้องต้น บทความวิจัย ส่งคืนบทความเนื่องจากไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
Previous|  Records 1 to 50 of 93 | Next

 

© Copyright 2014 by Institute of research and development. All Rights Reserved.