ตรวจสอบสถานะบทความวิจัย/วิชาการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ : 04-04-2018

รหัส ชื่อบทความ ประเถท สถานะ
1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหาการสร้างเครือข่ายภารกิจชุมชน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (165) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมกับ การดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (119) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (171) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
4 การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (182) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
5 นิติวิทยาศาสตร์: การใช้ลูมินอลเพื่อพิสูจน์พยานหลักฐานเบื้องต้น บทความวิจัย ส่งคืนบทความเนื่องจากไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
6 การส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยหลักธรรมาธิปไตย บทความวิชาการ ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
7 การประยุกต์ใช้หลักสันโดษและหลักสัปปุริสธรรมในการซื้อและการใช้ โทรศัพท์สมาร์ตโฟนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (185) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
8 รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย (184) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
9 รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจากลางฉะเชิงเทรา (181) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
10 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (136) บทความวิจัย คืนบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
11 กลยุทธ์การตลาดสำหรับงานบริการ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. (137) บทความวิจัย คืนบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
12 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (141) บทความวิจัย รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
13 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์: กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (129) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
14 แนวปฏิบัติทางการวิเคราะห์จริยธรรมการวิจัยในขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ (113) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
15 การคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย : ศึกษากรณี เทศบาลนคร (178) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
16 แนวทางการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอ่างทอง (147) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
17 การศึกษาสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 (126) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
18 การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (164) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
19 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวิจัยทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 (169) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
20 การศึกษาความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (115) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
21 สถานการณ์และผลกระทบจากการใช้มาตรการด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ในประเทศไทย (128) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
22 India as Thailand’s High Purchasing Powers Tourist Market: A Study on Country Destination Satisfaction (p4) บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
23 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ กับการนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ในคดีปกครอง (177) บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
24 การนำการประเมินแบบศูนย์ทดสอบ มาปรับใช้ในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (176) บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
25 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (114) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
26 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลของครูปฐมวัยโรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (133) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
27 การศึกษาแนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (156) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
28 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (125) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
29 ปจจัยการจัดการที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน จังหวัดนาน (173) บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
30 ปัญหาเขตอำนาจศาลในคดีพิพาทจากการใช้อำนาจทางปกครอง จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบต่อสิทธิในที่ดินของเอกชน (173) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
31 ภูมิปัญญาช่างไทยในการประกอบสร้างหัวโขนแบบโบราณ (135) บทความวิชาการ ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
32 คุณภาพการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันกับความภักดีต่อผู้ให้บริการของลูกค้าธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร บทความวิจัย ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ กรุงณาส่งอีกครั้ง หรือติต่อเจ้าหน้าที่วารสาร
33 แนวทางการแก้ไขการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (166) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
34 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนอย่างยั่งยืน เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบบทความของท่านเบื้องต้นแล้ว บทความวิชาการ ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
35 การประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดช่างเหล็ก อำเภอเสนา (p3) บทความวิจัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบบทความของเจ้าหน้าที่และเสนอบรรณาธิการ
36 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมิติการเสริมสร้างพลังอำนาจครูกับความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (124) บทความวิจัย ส่งแก้ไขบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
37 แนวทางการจัดการทรัพยากรการเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (172) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
38 รูปแบบการทำซีเอสอาร์ขององค์กรธุรกิจ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (168) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
39 การบูรณาการหลักธรรมกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมไทยให้เข้มแข็ง (167) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
40 แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างยั่งยืน (161) บทความวิจัย แก้ไขเนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
41 การให้เหตุผลทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 (154) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
42 แนวทางการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดน่าน (153) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
43 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 (152) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
44 การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด (151) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
45 แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านสำหรับกลุ่มผู้รับสารเด็ก และเยาวชน ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (142) บทความวิจัย อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
46 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาใบสับปะรด ของโรงเรียนบวรวิทยา 2 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน ไม่สามารถติอต่อทางเบอรโทรศัพท์ได้ และอีมเลล์ตีกลับ ขอให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
47 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ กับการนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ในคดีปกครอง บทความวิชาการ ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
48 สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน : ศึกษาความเหมาะสมของการใช้ทฤษฎีของ Elinor Ostromในประเทศไทย บทความวิชาการ ส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้เนื่องจากผิดรูปแบบที่วารสารกำหนด กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
Previous|  Records 51 to 93 of 93 | Next

 

© Copyright 2014 by Institute of research and development. All Rights Reserved.